Gil Sachro Pottery

Bowl - 5"
Bowl - 5"

$17 + HST

Mug
Mug

$15 + HST

Baking Dish
Baking Dish

$40 + HST

Bowl - 7 ½"
Bowl - 7 ½"

$28 + HST

Bowl - 8"
Bowl - 8"

$28 + HST

Bowl - 7"
Bowl - 7"

$25 + HST

Plate - 11"
Plate - 11"

$20 + HST

Bowl
Bowl

$45 + HST

Brie Baker
Brie Baker

$22 + HST

Condiment Dish
Condiment Dish

$40 + HST

Condiment Dish
Condiment Dish

$30 + HST

Hot and Cold Serving Dish
Hot and Cold Serving Dish

$38 + HST

Vase $22 + HST
Vase $22 + HST
Berry Bowl with Saucer
Berry Bowl with Saucer

$40 + HST

Jewellery Keeper
Jewellery Keeper

$30 + HST

Casserole Dish
Casserole Dish

$70 + HST

Bowl
Bowl

$30 + HST

Bowl - 9"
Bowl - 9"

$30 + HST

Bowl - 7"
Bowl - 7"

$26 + HST

Serving Bowl
Serving Bowl

$30 + HST

Bowl - 11"
Bowl - 11"

$36 + HST

Serving Dish
Serving Dish

$45 + HST

Bowl - 11"
Bowl - 11"

$45 + HST

Bowl - 11"
Bowl - 11"

$42 + HST

Bowl - 11"
Bowl - 11"

$42 + HST

Pitcher
Pitcher

$23 + HST

Butter Dish
Butter Dish

$30 + HST

Pedestal Bowl
Pedestal Bowl

$32 + HST

Bowl - 7"
Bowl - 7"

$35 + HST

Free Form Bowl
Free Form Bowl

$50 + HST

Serving Dish
Serving Dish

$40 + HST